KİRMAN BELAZUR HOTEL

KVKK

KVKK

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

KİRMAN KEMAL OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“KİRMAN BELAZUR”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine önem veriyor ve bu itibarla hizmetlerimizden faydalanan misafirlerimiz dahil, KİRMAN BELAZUR ile ilişkili tüm şahışlara ait her türlü kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında aşağıdaki hususları aydınlatma yükümlülüğümüzün gereğini yerine getirmek amacıyla bilgilerinize sunuyoruz.

Kişisel verilerin korunması, KİRMAN BELAZUR’in temel politikaları arasında olup, işletmemizin varlığı süresince kişisel verilerin gizliliğine öncelikli önem vermiş, bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatı vermiştir. KİRMAN BELAZUR, KVK Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. Bu sorumluluğumuzun tam bilinciyle ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

 

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi
    
Ad Soyad, TC Kimlik No, Kimlik Sıra No, Fotoğraf, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Nüfusa Kayıt Olduğu Yer, Cilt No, Aile Sıra No, Kütük No, Medeni Durumu, Cinsiyeti, Pasaport No

Konaklama Verisi
Kalınan oda, oda tipi, yapılan harcamalar, giriş ve çıkış tarihleri,

İletişim Verisi
Telefon, e-posta adresi, adres

Finansal Veri
Oteldeki harcama bilgileri (alınan ürünler ve hizmetler vb.), kredi kartı numarası ve diğer bilgiler), banka hesap bilgileri

Özel Nitelikli Kişisel Veri
Doğrulama için kimlik belgesi fotokopisinin alınması halinde belgede yer alan din bilgisi ve kan grubu, sağlık verileri

Görsel Veri
Kamera kayıtları, tesis ve işyerlerimiz içinde ve civarında çekilen fotoğraf ve videolar

Aile ve Yakını Verisi
Yanındaki eş ve çocuklar ile diğer kişilerin adı-soyadı, yaşı, yakınlık derecesi, kaldığı oda numarası,

Diğer Bilgiler
Askerlik, adli sicil kaydı, eğitim bilgileri, referans bilgileri, imza, araç plakası

Kişisel verileriniz, KİRMAN BELAZUR tarafından sunulan ürün ve hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, Şirketimiz tarafından en iyi şekilde koruma altında işlenebilmektedir.

Kurumumuzda aday çalışan, çalışan, eski çalışan, müşteri, misafir, tedarikçi, ziyaretçi gibi tiplerde kimlik, iletişim, din/inanç, sağlık, finansal, biyometrik, öğrenim ve diğer hassas nitelikte kişisel veriler bulunmaktadır.

KİRMAN BELAZUR olarak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında ifade edilen hukuka uygunluk nedenleri gereği veya veri sahiplerinin rızasıyla elde edilmiş kişisel verileriniz;

 •     Müşteri kayıtlarınızın yapılabilmesi ve bu kapsamdaki işlemlerin yürütülebilmesi,
 •     İşletmemizi ürün temin ve satış sonrası hizmet süreçlerinin yürütülmesi, onarım işlemlerinin yürütülebilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve taleplerin karşılanması,
 •     İşletmemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
 •     İşletmemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (İşletmemiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, İşletmemize ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.),
 •     Güvenlik operasyonlarını, kazaları veya tıbbi-sigorta amaçlı diğer benzer olayları yönetmek
 •     Video kamera (CCTV) görüntülerinden yararlanmak suretiyle tesislerimizde bulunanların güvenliğini sağlamak ve ceza gerektiren suçların önlenmesi, tespiti ve kovuşturulmasına yardımcı olmakla birlikte; ayrıca fotoğrafları da dikkate almak suretiyle yasal haklarımızı oluşturmak, uygulamak veya savunmak,
 •     İşletmemizden talep edeceğiniz bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili sizlere bilgilendirme yapmak,
 •     İşletmemizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
 •     İşletmemizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini
 •     Mevzuatta açıkça belirtilmesi durumunda veya gerektiği takdirde mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi
 •     Satın aldığınız ürün ve hizmetler hakkında analiz ve sadakat çalışmaları yapılması, tanıtım, anket, reklam, pazar araştırması, pazarlama ve kampanyaların planlanması ve uygulanması, genel ve özel tekliflerin sunulması,

 

vb. amaçlarıyla KİRMAN BELAZUR tarafından işlenmektedir.

Bunun yanı sıra 1774 sayılı Kimlik Bilgilendirme Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat, 4857 sayılı İş Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesini sağlamak amacıyla da, kişisel verileriniz işlenmektedir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, KİRMAN BELAZUR’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine kayıt edilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.

İşbu dokümanda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanununa göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir veya silinecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman vermiş olduğunuz açık rızanızı geri alma hakkınız bulunmaktadır.

 

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak kaydıyla size bu hizmeti sunabilmemiz için yurt içindeki ve yurtdışındaki hizmetlerinden faydalanılan bilgi teknoloji, yazılım, arşiv, matbaa, kart basımı, dağıtım firması gibi hizmet sağlayıcılara ve işbirliği içerisinde olduğumuz diğer üçüncü kişiler ile yurt dışına, yönetim kurulumuz, iş/çözüm ortaklarımıza ve kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan toplanabilmektedir.

 

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun çerçevesinde kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesi talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesi veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme talep etme haklarınız mevcuttur.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı KİRMAN BELAZUR Kişisel Veri Sahibi Başvuru formu ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

BAŞVURU YÖNTEMİ Yazılı Olarak Başvuru E-Posta Yoluyla Elden Teslim Başvuru
BAŞVURU ADRESİ Lise Cad. No:17/a Manavgat Antalya kvkk@belazur.com.tr Lise Cad. No:17/a Manavgat Antalya
BAŞVURUDA GÖNDERİLECEK BİLGİ Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.  Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler (Örneğin nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vs.) E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.  Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler (Örneğin nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vs.) İşletmemize bizzat gelerek Güvenlik Ofisinde formu doldurarak teslim edebilirsiniz. Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler (Örneğin nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vs.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

KİRMAN BELAZUR, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncelleme hakkını saklı tutar.

 

Check-In
REZERVASYON
+90 242 731 03 03